Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/romabene/public_html/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390
Политика за поверителност – Roma Bene

С настоящото ви уведомяваме, че „Рома Бене“ ЕООД, ЕИК 205096405, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Шести септември № 37, вх. А, ап. 8, телефон за контакти: 0888 833166, e-mail: office@romabene.bg, като администратор на данни, обработва вашите лични данни при използването на уебсайт www.hamachi.bg в съответствие с действащите нормативни актове по защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Дефиниции:

„Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице лице и чрез която то може да бъде идентифицирано.

„Съгласие за обработване на лични данни“ е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани при условията и по начина посочени в настоящита Политиката за поверителност и Общи условия на Сайта.

„Субект на данни” е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор /име, идентификационен номер и др./.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 1. Каква информация събираме за вас?

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, при извършване на поръчки, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, коментар или друга ваша активност на уебсайта, както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт.

Информацията, която ни предоставяте и която обработваме, включва: идентификационни данни – име, адрес, профил, снимка, възраст, дата на раждане, пол и др.;

Политика за поверителност на „Рома Бене“ ЕООД

данни за контакти: адрес, имейл адрес, телефонен номер и др.; финансова информация – данни за банкова сметка и др.; информация относно посещения на сайта, както и други категории данни.

Дружеството не съхранява и не обработва специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента, като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние, за сексуален живот или сексуална ориентация. Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.

Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни: технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от „бисквитки“ на трети лица, данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили (включително най-четените статии, най-посещаваното съдържание и категории,най-разглеждани продукти, време за отговор на страницата, грешки при зареждането й, продължителност на посещението на определени страници (включително средна продължителност на времето, прекарано на определени страници, преглеждайки конкретно съдържание или видеа), средна продължителност на времето, прекарано в дадено приложение и брой гледания в приложението, среден брой на статиите, разглеждани на уебсайта, информация за активности на страницата (като напр. преглед, кликване, преместване на курсора), методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителя, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас. В някои случаи ние получаваме ваши лични данни от трети лица – бизнес партньори, изпълнители на технически, платежни и други услуги, рекламодатели, доставчици на аналитични услуги и др., например когато посещавате някой от нашите уебсайтове, можем да получим вашите лични данни от трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на нашия уебсайт чрез платформата на съответната социална мрежа.

III. Срок на съхраняване на лични данни

Продължителността на съхранение на личните ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Информацията, представляваща лични данни по смисъла на Регламента, ще се събира, използва и обработва от Дружеството за целите на съответния сключен договор и за периода на срока на конкретния договор. Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода,

Политика за поверителност на „Рома Бене“ ЕООД

за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. Когато данните се обработват, въз основа на законово задължение, същите се съхраняват за срока, регламентиран от законодателя.

 1. Цели, начин на използване на лични данни и правно основание

Ние използване личните ви данни въз основа на дадено от вас изрично съгласие.

Обработваме вашите лични данни със следните цели: с цел техническо съдействие при извършване на регистрация, поддържане и промяна на вашия профил, с цел извършване на поръчка, с цел изпълнението на сключения договор с вас, с цел извършване на доставка на поръчани от вас продукти, с цел идентифициране на клиент при – сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас, разяснения за ползваните услуги; с цел изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на продажбени дейности; за възстановяване на забравена парола за достъп до сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури. Както и когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия.

Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, за реклама и маркетинг, включително профилирани маркетингови цели, така че да предоставяме съдържание, което може да бъде от по-голям интерес за вас, и като част от нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт. В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му. Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения. Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте.

 1. Как събираме личните ви данни и на кого разкриваме вашите лични данни

Данните могат да бъдат обработвани на базата на изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Съгласието може да бъде предоставено при извършване на регистрация на Сайта, чрез удостоверяване от ваша страна в указаното на Сайта поле, че сте се запознали с Политиката за

Политика за поверителност на „Рома Бене“ ЕООД

поверителност и сте съгласни „Рома Бене“ ЕООД да обработва личните ви данни, или по друг, предвиден от Сайта, начин.

Възможно е да ни предоставите вашите лични данни с цел сключване на договор за поръчка на стоки или за предоставяне на услуги или за да комуникирате с нас. Също така когато дадете разрешение на други лица да я споделят с нас или тя е обществено достъпна

Ние не продаваме личните ви данни на трети лица. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато дружеството е получило изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на дружеството.

Данните могат да бъдат предоставени на трети лица с цел осъщестяване на задълженията ни възникнали във връзка със сключени с вас договори. В случай че данните ви се предоставят на трети лица, вие ще бъдете уведомени за това.

Възможно е да трябва да споделим Ваша информация с доставчици на хостинг и други услуги, които ни съдействат да предоставяме нашите услуги. Тези доставчици ще действат само по наши указания, ще са обект на предварителна проверка и ще поемат договорни задължения, съдържащи стриктни клаузи по отношение на защита на личните данни. Ние се стремим да гарантираме, че тези трети страни ще използват лични данни само за законосъобразни цели в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Възможно е да трябва да споделим Вашите данни с дружества, извършващи куриерски услуги. В този случай ще бъдат предоставени единствено данни, които са необходими с цел осъществяване на доставката.

Когато избираме партньорите, с които работим, ние полагаме всички необходими усилия, за да изберем подходящ и надлежен партньор и да защитим вашите лични данни.

 1. Как защитаваме личните ви данни

От изключителна важност за нас е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Сайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организационни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

VII. Поверителност на личните данни на деца

На уебсайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие

Политика за поверителност на „Рома Бене“ ЕООД

е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.

VIII. „Бисквитки“ и социални мрежи

Нашият уебсайт използва „бисквитки“, за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни помага да ви осигурим разглеждане на нашия уебсайт, а също така ни позволява да подобряваме уебсайта.

„Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Cookies също правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie).

Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта.

Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър.

Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на Cookies по всяко време. За да направите това, моля да се свържете с нас чрез данните за контакти, посочени по-долу.

 1. Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под наш контрол. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества.

 1. Вашите права

Съгласно Регламента всяко физическо лице чиито данни се обработват или съхраняват от администратор на лични данни има следните права:

 • Да бъде информирано подробно за обработването на личните му данни във връзка с осъществяваната от дружеството дейност
 • Да получи потвърждение дали се обработват личните му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата му във връзка с това.
 • Да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни.
 • Да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 • Да ограничи обработването на личните му данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Политика за поверителност на „Рома Бене“ ЕООД

 • Да поиска от Администратора на лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил негови данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни.
 • Да получи личните данни, които дружеството е предоставило и които се отнасят за него, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по негова преценка.
 • Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на неговите права, свободи и легитимни интереси.
 • По всяко време, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от него предварително съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 • Да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.
 • Да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 1. Данни за контакт

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас по следните начини:

Адрес: гр. София, ул. Шести септември № 37, вх. А, ап. 8,

имейл: online@romabene.bg

телефон: 0888 833166

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност периодично, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Моля, преглеждайте настоящите правила с оглед бъдещи промени.

 

Close Menu
×
×

Cart